Trang web được hỗ trợ từ các thành viên nhóm Bambu Lab Users – Viet Nam
Founder: Hieu Nguyen, Trần Minh, Hoàng Quang Nhật.
Website Developer: Nam Digital
Trân trọng cảm ơn các thành viên nhóm content:
Vũ Duy Cường, Hoàng Dũng, Tran Trung Hieu, Nguyễn Lưu Bảo An, Nabari, Mai Duy Loc
Đã hỗ trợ xây dựng website này.